BVIT Logo & Banner

Week 9 — Monday 11th September 2017

Cassie LOVETT v Justin BETTES
Tim WILSON v James FORD
Hazel HOCKLEY v Betty MILL
Kay HANCOCK v Joel SWINDAIL
Ryan UNDERWOOD v Allan BATES
Graeme BYRNES v Rhian PATCHING
Ayesha PATTERSON v Jenny INGLE
Glen BARWICK v Tim MITCHELL
Jessica LOVETT v Donna HOLLAND
Reg POLLARD v Matt BRYANT

Week 10 — Monday 18th September 2017

Graeme BYRNES v Tim WILSON
Jenny INGLE v Ryan UNDERWOOD
Donna HOLLAND v Justin BETTES
Glen BARWICK v Ayesha PATTERSON
Hazel HOCKLEY v Tim MITCHELL
Cassie LOVETT v Kay HANCOCK
Betty MILL v Joel SWINDAIL
Allan BATES v Matt BRYANT
James FORD v Reg POLLARD
Jessica LOVETT v Rhian PATCHING

Week 11 — Monday 25th September 2017

Joel SWINDAIL v Hazel HOCKLEY
Cassie LOVETT v Reg POLLARD
Graeme BYRNES v Kay HANCOCK
Ryan UNDERWOOD v Betty MILL
Matt BRYANT v Ayesha PATTERSON
Tim MITCHELL v James FORD
Jessica LOVETT v Justin BETTES
Donna HOLLAND v Jenny INGLE
Rhian PATCHING v Allan BATES
Tim WILSON v Glen BARWICK

Top