BVIT Logo & Banner

Week 18 — Monday 27th November 2017

Allan BATES v Cassie LOVETT
Rhian PATCHING v Donna HOLLAND
Ryan UNDERWOOD v Tim MITCHELL
Joel SWINDAIL v Reg POLLARD
Tim WILSON v Jenny INGLE
Hazel HOCKLEY v Glen BARWICK
James FORD v Graeme BYRNES
Kay HANCOCK v Justin BETTES
Matt BRYANT v Jessica LOVETT
Ayesha PATTERSON v Betty MILL

Week 19 — Monday 4th December 2017

Rhian PATCHING v Jenny INGLE
Ryan UNDERWOOD v Matt BRYANT
Glen BARWICK v Donna HOLLAND
Justin BETTES v Graeme BYRNES
Allan BATES v Hazel HOCKLEY
Tim WILSON v Reg POLLARD
Tim MITCHELL v Betty MILL
Joel SWINDAIL v Cassie LOVETT
Ayesha PATTERSON v Kay HANCOCK
James FORD v Jessica LOVETT

Top